רישום לבחינת זכאות עקרונית לקבלת מעמד תושב חוזר

אזרחי ישראל, תושבים חוזרים אשר עונים להגדרה ועונים לקריטריונים של משרד העלייה והקליטה, זכאים בדרך כלל לקבל סיוע מהמדינה בהתאם לנהלים ולחוקים הקבועים ביום קבלת המעמד.